ġeriyye Sicillerine Göre Urfa'da e Aile Özet

olduğu gibi Urfa‟da da nikâhların çok az bir kısmı mahkemelerde kadılar tarafından kıyıldığı görülmektedir. ÇeĢitli sebeplerle kadılara müracaat etmeyenlerin nikâhları ise kadı tarafından değil, ancak yine de kadı kontrolünde kıyılmaktadır. Bu durumlarda nikâhın kıyılması, nâibler ve din
https://dergipark.org.tr/download/article-file/257845