CAMİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

Bu mescidin temeli de Kubâ’da olduğu gibi bir nevi ... İslâmiyet’i kabul eden kabilelerin bir kısmı eski ... olup Türkler tarafından Anadolu’da çok ...
https://islamansiklopedisi.org.tr/cami

ġeriyye Sicillerine Göre Urfa'da e Aile Özet

ataerkil bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. ... olduğu gibi Urfa‟da da nikâhların çok az bir kısmı mahkemelerde kadılar tarafından kıyıldığı ...
https://dergipark.org.tr/download/article-file/257845